Official stance on proposed legislation concerning matricular exams in foreign languages

SCELTOfficial Stance, ska, Slovenská komora angličtinárov, The Slovak Chamber of English Teachers

Language certificates may not be recognised: Since 2008, secondary-school students in their final year have been allowed to substitute an internationally recognised exam (e.g. Cambridge, Goethe, TOEFL, etc) for the nationally prepared exam. Soon, that may no longer be an option.

Whatever you think on this issue, for or against, we need to know what you think. Please write us your thoughts and email us at scet.ska@gmail.com. Thanks. If you want to read what someone else thinks, check out Peter Flak’s blog post on sme.sk.

Chamber members discussed the issue at our first business meeting on Friday evening, June 7, 2013, and decided upon the following:

Requiring students who have already passed internationally recognised language exams is redundant, a waste of time, energy, and money.

We understand that there are problems with uncertified, licensed testing centres, but believe that the problem can be better solved by closing the loopholes in the licensing legislation rather than forcing students to sit two exams.

We also understand that issues arise in school rankings because results from international language exams are not included in the statistics. Again, we believe that legislation allowing for the issuing of comparative scores would better solve the problem – and bring prestige to both schools and teachers with such students.

Lyn Steyne was a cosignatory on behalf of a petition (see below) to that effect. Over 700 signatures were collected and turned over to the Ministry of Education on Monday, 17 June.

Hromadná pripomienka Asociácie jazykových škôl SR a verejnosti proti zrušeniu jazykových certifikátov ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka – navrhovaná zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 2013-2923/7020:1-924 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210,  uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 2013-2923/7020:1-924, t. j. k k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Znenie hromadnej pripomienky a podpisové hárky budú doručené v papierovej forme a súčasne  bude znenie hromadnej pripomienky zaslané prostredníctvom Portálu právnych predpisov elektronicky. Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme: Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko, Horná Mika 542, 951 78 Kolíňany, Mgr. Klaudia Bednárová, Ladice 330, 951 77 Ladice a Linda M. Steyne, Švabinského 2, 851 01 Bratislava.

Žiadame, aby v prípade, že navrhovateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.

Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:

Pripomienka č. 1  k čl. I bod 8:

Žiadame  vypustiť uvedený novelizačný bod: „V § 89 sa vypúšťajú odseky 8 až 10. Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.“ Navrhujeme ponechať § 89 odseky 8 až 10 v pôvodnom znení.

Zdôvodnenie pripomienky:

Sme proti tomu, aby  táto časť zákona bola zrušená,  pretože tento prvok  modernizoval jazykové vzdelávanie v SR s presahom do ďalšieho vzdelávania  a trhu práce. Uznávanie jazykových certifikátov je dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, pretože umožňujú našim žiakom plne využívať slobodu študovať a pracovať v niektorom z jej členských štátov.

Jazykové certifikáty uznané ako náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka spĺňajú podmienku náročnosti stanovenú Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky  ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v zmysle ustanovenia § 89 ods. 8 školského zákona a § 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Jazykové certifikáty, ktoré sú zaradené do zoznamu skúšok uznaných ako náhrada maturitnej skúšky, preveril štát prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Autorom skúšok sú najlepšie univerzity a inštitúcie sveta, ktoré skúšky vyvíjajú desaťročia (napr. University of Cambridge, Goetheho inštitút a pod.) Nimi vypracované jazykové skúšky sú uznávané a na celom svete. Boli vypracované centrálne so záväznými hodnotiacimi kritériami a sú jednotné v celej Európe (svete) pre všetkých uchádzačov. Tým je zabezpečená štandardizácia, validita a reliabilita skúšok. Uznávané jazykové skúšky musia spĺňať min. 17 štandardov na zabezpečenie kvality podľa medzinárodnej asociácie ALTE (Association of Language Testers Code of Practice Working Group).

1. Vzdelávanie. Medzinárodná validita jazykových certifikátov umožňuje žiakom, ktorí získajú medzinárodne akceptovaný jazykový certifikát, splniť podmienky mnohých zahraničných univerzít  pri  prijímaní na vysokoškolské štúdium. Maturitná skúška z cudzieho jazyka je v medzinárodnom meradle nedostačujúca pre ďalšie štúdium na zahraničných univerzitách. Medzinárodný jazykový certifikát je relevantný doklad o jazykových kompetenciách žiakov a o schopnosti  vzdelávať sa v cudzom jazyku.

2. Trh práce. S jazykovým certifikátom si žiaci zlepšujú svoje šance na európskom trhu práce, pretože mnohí zamestnávatelia a  inštitúcie  požadujú predloženie medzinárodných jazykových certifikátov. Uznávanie jazykových certifikátov ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka plne korešponduje s cieľom, aby naša mládež bola pripravená na množstvo požiadaviek v pracovnej oblasti.

Dôvody, ktoré vedú predkladateľa zákona k návrhu na zrušenie uznávania jazykových certifikátov, sú byrokratické a nadradené nad celospoločenský význam a prínos tejto normy.

Stále platná podoba zákona zodpovedá požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v zjednotenej Európe.

Pripomienka je zásadná.

Splnomocnenci pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke:

Dipl. germ. Anatolij Vdovičenko, Horná Mika 542, 951 78 Kolíňany, eku@eku.sk, 0905 311 398

Mgr. Klaudia Bednárová, Ladice 330, 951 77 Ladice, bednarova@asociaciajs.sk, 0917 596 154

Linda M. Steyne, Švabinského 2, 851 01 Bratislava, lsteyne@gmail.com, 0904 851 238